Domov O škole Rada školy
Rada školy pri Základnej škole, Jamník 184 PDF Tlačiť E-mail

Zavadská Mária,zástupca rodičov, predseda rady školy

Kavuličová Patrícia Ing.,zástupca rodičov

Slebodníková Anna , zástupca nepedagogických zamestnancov

Combová Zuzana Mgr., zástupca pedagogických zamestnancov

Murányi Ján, delegovaný zástupca Obce Jamník

Verejné stretnutia RŠ:
1. stretnutie - 17.september 2018
Program:
1. Otvorenie
2. Žiadosti do ŠKD
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Uznesenia
6. Záver
2. stretnutie - 11. október 2018
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie hodnotiacej správy za školský rok 2017/2018
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Uznesenia
6. Záver
3. stretnutie - január 2019
4. stretnutie - máj 2019

 
Reklamný prúžok