Domov
Tag:zápis do 1. ročníka
zapis_20161zapis_20162zapis_20163zapis_20164zapis_20165zapis_20166
"Vzdelávanie mysle bez vzdelávania srdca nie je žiadnym vzdelávaním" ARISOTELES
Dňa 6. apríla 2016 sa 19 žiakov Materskej školy Jamník zúčastnilo slávnostného zápisu do 1. ročníka školského roku 2016/2017. V sprievode učiteliek a p. vychovávateľky ZŠ si prezreli triedy a predstavili sa budúcim spolužiakom, ktorí na túto chvíľu čakali s napätím, pretože zvedavosť bola veľká. V oddelení školského klubu kreslili to, čo bolo ich srdiečku najbližšie a každý individuálne absolvoval test školskej zrelosti. Ako veľkí sa podpísali do kroniky školy. Veru, už škôlkári vedia písať svoje meno.
Využívajúc svoje učiteľské skúsenosti sa my, pedgógovia školy, budeme snažiť, aby sme naplnili aj citát známeho filozofa.
 
V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa v našej školičke uskutoční:
ZÁPIS DETÍ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Dátum: 06. apríl 2016
Miesto:Základná škola, Jamník 184,/ trieda školského klubu detí /
Zápis žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v Jamníku sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi Materskej školy, Jamník 185.
V dopoludňajších hodinách dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod vedením pedagógov ZŠ. V popoludňajších hodinách od 15,00 hod. do 17,00 hod. budú spoločné konzultácie s rodičmi ako aj hodnotenie zvládnutia testov.
Každé dieťa si prinesie pastelky a ceruzu. Na konzultácii budú zákonní zástupcovia infomovaní o zakúpení učebníc pre ich deti.
Zákonný zástupca žiaka môže požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je aj odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súčasne detského lekára. Tieto pravidlá platia aj pre dieťa, ktoré k začiatku školského roka, v ktorom má začať plniť povinnú školskú dochádzku nedovŕšilo 6 rokov a i napriek tomu má zákonný zástupca záujem, aby jeho dieťa nastúpilo do školy.
Všetky otázky budú rodičom zodpovedané počas konzultácii v popoludňajších hodinách. Zápis žiakov do 1. tried školského roka 2016/2017 trvá do 30.apríla 2016. Do školy je možné prijať i žiaka z inej obce, pokiaľ sa tak rozhodne zákonný zástupca. Škola pri zápise dieťaťa overí správnosť osobných údajov doplnených v dotazníku, preto je potrebné, aby rodič doniesol rodný list dieťaťa.
 
V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa v našej školičke uskutoční:
ZÁPIS DETÍ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
Dátum: 11. február 2015
Miesto: Základná škola, Jamník 184,/ trieda školského klubu detí /
Zápis žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v Jamníku sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi Materskej školy, Jamník 185.
V dopoludňajších hodinách dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod vedením pedagógov ZŠ. V popoludňajších hodinách od 15,00 hod. do 17,00 hod. budú spoločné konzultácie s rodičmi ako aj hodnotenie zvládnutia testov.
Každé dieťa si prinesie pastelky a ceruzu. Na konzultácii budú zákonní zástupcovia infomovaní o zakúpení učebníc pre ich deti.
Zákonný zástupca žiaka môže požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je aj odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstav a prevencie a súčasne detského lekára. Tieto pravidlá platia aj pre dieťa, ktoré k začiatku školského roka, v ktorom má začať plniť povinnú školskú dochádzku nedovŕšilo 6 rokov a i napriek tomu má zákonný zástupca záujem, aby jeho dieťa nastúpilo do školy.
Všetky otázky budú rodičom zodpovedané počas konzultácii v popoludňajších hodinách. Zápis žiakov do 1. tried školského roka 2015/2016 trvá do 15. februára 2015. Do školy je možné prijať i žiaka z inej obce, pokiaľ sa tak rozhodne zákonný zástupca.
 
Powered by Tags for Joomla
Reklamný prúžok