Oznamy Základnej školy

Ukončenie školského roka 2019/2020

Dňa 30. júna 2020 (utorok) o 8:45 hod. ukončíme školský rok 2019/2020 bez účasti rodičov a v triedach, kde triedne učiteľky rozdajú pochvaly a odmeny za reprezentáciu školy a vysvedčenia. Žiaci odchádzajú domov o 9:00 hod. až 9:15 hod. Z obeda sú všetci odhlásení. Záujem o stravovanie v spomínaný posledný školský deň je potrebné telefonicky nahlásiť vedúcej školskej jedálne.

Pokyny k otvoreniu školy od 1. júna 2020

1. ročník – príchod 7:10/7:20 – odchod 13:00 hod.

2. ročník - príchod 7:20/7:30 – odchod 13:20 hod.

3. ročník - príchod 7:30/7:40 – odchod 13:10 hod.

4. ročník - príchod 7:40/7:50 - odchod 13:30 hod.

Čítať celý článok...
Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení školského vyučovania od 1. júna 2020

Dokument sa dá priblížiť po kliknutí na OZNAMY.

rozhodnutie zriadovatel ZS SKD-1500

Oznam o hodnotení žiakov - 2. polrok - 2019/2020

V súlade s usmernením ministra školstva a elektronickej dohody členov pedagogickej rady sa hodnotenie na konci 2. polroka školského roka 2019/2020 uskutoční nasledovne:

a) 1. ročník bude vo všetkých predmetoch hodnotení slovne (slovným komentárom) s prihliadnutím na vzniknutú situáciu.

b) 2.,3.,4. ročník bude hodnotený kombinovaným spôsobom. Čo bolo známkou, ostáva známka. Čo bolo hodnotené slovným hodnotením bude nehodnotené, čiže na vysvedčení sa použije slovo absolvoval (ide najmä o výchovy, ktorých ciele nie je možné splniť).

Vyučovanie prebieha od 16.3.2020 dištančným spôsobom, a preto sa bude prihliadať na individuálne osobitosti a rôzne domáce podmienky. Získavanie spätnej väzby má mať motivačný charakter, je vhodné upozorňovať na chyby žiakov tak, aby mali možnosť si ich opraviť. Určite vzniknutá situácia neposkytuje také podmienky kontroly a plnohodnotného hodnotenia, aké by boli počas riadneho vyučovania.

Elektronická žiadosť k zápisu dieťaťa do 1. ročníka

Vážení rodičia!
Zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka uskutočníte prostredníctvom elektronickej žiadosti. Stačí kliknúť na uvedený link a vyplniť požadované údaje. Ďakujeme za spoluprácu!

Klikni TU:https://forms.gle/nzUqao2NEVndnxgJ9

Oznámenie o termíne a spôsobe zápisu do 1. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy, Jamník 184 v spolupráci s Obcou Jamník, 053 22 Jamník 101 v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN Obce Jamník oznamuje, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

od 15. apríla 2020 ( streda ) do 30. apríla 2020 ( štvrtok ).

Zápis sa bude realizovať bez prítomnosti dieťaťa v súlade s rozhodnutím ministra školstva vedy, výskumu a športu z 26. marca 2020.
Zákonný zástupca zapíše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorá bude prístupná od 15. apríla 2020 na stránke školy www.zsjamnik.sk

V prípade, že zákonný zástupca nemôže z dôvodov nedostatočného technického vybavenia vyplniť elektronickú žiadosť, bude možnosť vyzdvihnúť si tlačivo na Obecnom úrade, Jamník 101. Vyplnenú a podpísanú žiadosť odovzdá zákonný zástupca v obálke opäť na obecný úrad.
Najneskôr do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania vedenie školy vypíše termín na overenie údajov, doplnenie niektorých informácií a podpis žiadosti. Následne potom riaditeľka školy vydá rozhodnutie.Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadne postupy, preto pri vyplňovaní žiadosti Vám poskytneme súčinnosť na telefónnom čísle 0917 818 422 alebo na e-mailovej adrese zsjamnik@zsjamnik.sk

Buďme k sebe ohľaduplní a pomáhajme si navzájom, pretože najdôležitejšie u každého z nás je zostať zdravý, a aj preto uprednostnite podľa možností elektronickú žiadosť k zápisu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Riaditeľstvo ZŠ Jamník 184

Zápis do 1. ročníka - informácia č.3

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční prostredníctvom stránky školy vyplnením online formulára v období od 15. do 30. apríla 2020, aby sa zabránilo osobnému kontaktu z dôvodu vyhlásených opatrení. Overenie správnosti vyplených informácií vo formulari dôjde do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania._Doklady k odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky doručí zákonný zástupca dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho preušenia vyučovania (1.žiadosť zákonného zástupcu o odklad, 2.odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast, 3._odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie).Zápisať dieťa do školy je povinnosťou každého zákonného zástupcu. Dieťa musí do konca augusta 2020 dovŕšiť 6 rokov veku.
O postupe ako vyplniť formulár budeme infomovať včas. Ďakujeme!

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
.....a je tu koniec PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 30 Jún 2020 07:08

Poďakuj takým ľuďom okolo,
je ich dosť,
nie sú na TVOJE súženie,
sú pre spokojnosť.
Vráť im to,
tiež do srdca im padne
záujem, smiech, nie stres,
slovíčko vďaky,
dlan do dlane,
ak treba, tak si ťa
ten ktosi dobrý zastane.

Poďakuj svojim učiteľom,
ak od nich dobré veci vieš,
ak viac životu rozumieš,
ak naznačili smer
ako ďalej ísť,
ak pomohli obrátiť TVOJ ďalší list.
2020---Tablo 4rocZS Jamnik-1500

 
Úspešne sme zvládli sme školský rok 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 30 Jún 2020 06:55

zaver roka 19 201zaver roka 19 203zaver roka 19 204zaver roka 19 205
Krásne letné prázdniny a oddych podľa vlastných predstáv prajeme všetkým žiakom aj rodičom. Po lete sa do školských lavíc vrátime 2. septembra 2020 (streda) . Čas upresníme tesne pred nástupom.

 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok