Domov Dokumenty Iné dokumenty Špecifické vývinové poruchy učenia - PRE RODIČOV
Špecifické vývinové poruchy učenia - PRE RODIČOV PDF Tlačiť E-mail

Vážení rodičia,

prihovárame sa Vám touto formou a chceme Vás na tomto mieste informovať o zaujímavostiach v pedagogickom prístupe, riešení problémov, poukazovať na rôzne ťažkosti, ktoré môžu byť sprievodnými znakmi rôznych porúch učenia. Budeme radi, ak nám svojim aktívnym prístupom pomôžete, a to najmä otázkami, ktoré Vás zaujímajú v tejto oblasti. Ďakujeme za prijatie a tešíme sa na spoluprácu.

 

Ako prvú tému sme si vybrali Špecifické vývinové poruchy učenia.

Máte pocit, že Vaša spoločná príprava na vyučovanie je zdĺhavá, niekedy si vyžaduje silné nervy, Vaša snaha a snaha Vášho dieťaťa je veľká a aj napriek tomu sa dieťaťu nedarí, o čom hovoria známky v žiackej knižke? Triedna učiteľka Vášho dieťaťa vyjadruje nespokojnosť s čítaním, chybovosťou v diktátoch, krasopisom či zamieňaním písmen v diktáte či pri čítaní? Vaše dieťa chodí do školy s obavou pred zlyhaním, so strachom? Potom je potrebné s tým niečo robiť. V prvom rade je potrebné osloviť triednu učiteľku a dohodnúť sa na spoločnom postupe.

V takom prípade by ste mali so svojim dieťaťom navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves. V tomto centre odborní pracovníci (psychológovia, špeciálni pedagógovia) zdiagnostikujú dieťa, určia jeho silné a slabé stránky, stanovia diagnózu, navrhnú optimálne postupy, adekvátnu terapiu a reedukáciu.

Je možné, že výsledkom diagnostického procesu bude záver, že Vaše dieťa trpí práve špecifickou vývinovou poruchou učenia, poruchou, ktorej názov nám napovedá, že sa vyskytuje práve pri učení.

1. vývinová porucha čítania (dyslexia)

dyslexia – porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať v podmienkach bežnej výučby, napriek primeranej inteligencii  a sociokultúrnej príležitosti. Pojem dyslexia je najstarší z celej skupiny dys porúch, najviac ovplyvňuje školský prospech dieťaťa.

2. vývinové poruchy písania (dysgrafia, dysortografia)

dysgrafia – špecifická „neschopnosť“ naučiť sa písať, postihuje najmä grafickú stránku písomného prejavu, čitateľnosť, úpravu prejavu, problematickým je zapamätanie si tvarov písmen, so zväčšujúcim sa množstvom výrazne klesá kvalita písomného prejavu, písmo sa stáva nečitateľným.

dysortografia – špecifická porucha, prejavujúca sa ťažkosťami v osvojovaní gramatických pravidiel a ich následnou aplikáciou. Prípadne dieťa pravidlá ovláda, ale nevie ich uplatniť, nepostihuje celú oblasť gramatiky ale tzv. špecifické javy.

3. vývinová porucha počítania (dyskalkúlia)

dyskalkúlia – špecifická porucha, prejavuje sa s výraznými problémami v chápaní matematických pojmov v uskutočňovaní základných matematických operácií (sčítavanie, odčítavanie, násobenie, delenie).

Čo môžem urobiťpre svoje dieťa?

-         akceptovať dieťa, uvedomiť si, že ... „nikto nie je dokonalý“ ... pomôcť mu prijať jeho „handicap“

-         prestať sa obviňovať, alebo hľadať vinníka, kto za to môže

-         vytvoriť zázemie

-         vyzbrojiť sa trpezlivosťou, pretože vás čaká „beh na dlhé trate“

-         rešpektovať rady odborníkov, ktorí sú v problematike doma

-         zabezpečiť pravidelné a efektívne učenie

-         spolupracovať so školou – pre úspešné napredovanie Vášho dieťaťa je kľúčové kooperovať so školou, škola vytvára primerané podmienky rešpektovaním a uplatňovaním aktuálnej platnej legislatívy.

V prípade, že Vášmu dieťaťu sa stanoví diagnóza potom vo vyučovacom procese sa stáva žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ak vy, rodič, súhlasíte s navrhovaným začlenením (t. j. integráciou) Vášho dieťaťa, potom ste povinný obrátiť sa na školu s písomnou žiadosťou. Ďalšie kroky – vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, úprava učebných osnov je už v kompetencii školy a Vy, ako zákonný zástupca dieťaťa, svojim písomným súhlasom potvrdzujete obsah uvedených pedagogických materiálov Vášho dieťaťa.

A to je začiatok dlhodobej spolupráce medzi rodičom, školou a odbornými pracovníkmi, ktorého spoločným cieľom je spokojné dieťa.

 

Spracovala: PaedDr. Tatiana Bazárová

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?