Domov Dokumenty Iné dokumenty Ako pomôcť svojmu dieťaťu efektívne sa učiť?
Ako pomôcť svojmu dieťaťu efektívne sa učiť? PDF Tlačiť E-mail

Snahou učiteľov i rodičov je, aby ich deti postupne zvládali schopnosť učiť sa samostatne. Zhodujú sa preto v presvedčení, že každé dieťa by malo vedieť, ako sa má učiť. Je všeobecne známe, že už na prvom stupni základnej školy bývajú ťažkosti žiakov so školským prospechom často spôsobené, alebo aspoň doprevádzané nedostatočným ovládaním, či dokonca úplnou absenciou správnych študijných návykov.

Základnou charakteristikou samostatného učenia sa je individuálna svojráznosť. Ak chceme dať odpoveď na otázku „Ako naučiť deti samostatne sa učiť?“, musíme teda zodpovedať niekoľko otázok, ktoré súvisia s organizáciou efektívneho učenia sa doma.

Čo zvyšuje efektívnosť samostatného učenia sa?

1. Učiť sa najskôr celok, alebo jednotlivé časti?

Na začiatku je potrebné odpovedať, či sa väčšie množstvo látky učí lepšie a rýchlejšie, keď je vnímané vždy ako celok, alebo keď sa rozdelí vždy na jednotlivé časti. Avšak toto ostáva ešte nedoriešenou otázkou. Výskumy však potvrdzujú, že učebné texty v rozsahu bežných školských úloh sa osvojujú najlepšie kombinovaným spôsobom. Obidva spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody. Učenie po častiach je vhodné najmä pri dlhších textoch.

2. Oporné body v učebnej látke

Dôležité je učebnú látku rozčleniť na  „oporné body“, ktoré vytvárajú plán textu. Hlavný význam oporných bodov spočíva najmä v tom, že ich vyčlenenie si vyžaduje dôkladné pochopenie obsahu čítaného textu.

3. Opakovanie naučenej novej látky

Psychologické výskumy poukázali na výhodu prednesu nového učiva, t. j. žiak plynule rozpráva novú látku so zatvoreným zošitom (bez zaváhaní a prestávok). Prednes má byť nahlas, aby žiak lepšie vnímal čo rozpráva. Prednes opakovať niekoľkokrát až do plynulého prednesu. Navodiť situáciu, akoby odpovedal v danú chvíľu pred tabuľou. Dôležitou poznámkou je, aby dieťa nielen memorovalo text, ale predovšetkým ho pochopilo a prednieslo ho vlastnými slovami.

Čo zvyšuje efektívnosť domácej prípravy?

Samostatná práca, ktorú žiak vykonáva priamo na vyučovacích hodinách, sa líši od samostatnej práce doma predovšetkým v tom, že učiteľ ju riadi v celom jej priebehu. V škole učiteľ zasahuje vymedzovaním úloh a vyučovacími metódami. Žiak, ktorý sa doma pripravuje na vyučovanie, prevažne číta a píše. V domácej príprave tvorí základ jeho samostatného učenia sa práca s učebnicou a poznámkami. Keď sa chce učivo rýchlo a dobre naučiť, musí si utvoriť správne návyky čítania.

Postup pri práci s knihou:

  1. - prvé čítanie má poskytnúť prehľad a orientáciu v danom texte, pričom je vhodné, ak si základné oporné body podčiarkuje.
  2. - druhétretie čítanie môže byť doplnené písaním poznámok do zošita.

Priebeh domácej prípravy

Žiak začína svoje štúdium doma tým, že si zvolí poradie, v akom sa bude pripravovať na jednotlivé vyučovacie hodiny. Pre lepšie a rýchlejšie zvládnutie učiva je výhodnejšie, keď si plánujú za sebou významovo rozdielne predmety. Tieto by sa však nemali striedať mechanicky, ale vždy podľa obsahu a nárokov konkrétneho učiva tak, aby striedavo zaťažovali jednotlivé psychické funkcie.

Domáca príprava bude efektívna vtedy, keď všetkým zúčastneným bude jasné, čo majú robiť!

Žiaci by mali úlohy samostatne vypracovať a svoju prípravu dôsledne skontrolovať. Zároveň si treba uvedomiť, že schopnosť dôkladne vypracovať domáce úlohy sa u každého dieťaťa mení v závislosti na jeho veku, ročníku, ktorý navštevuje, ale aj na takých okolnostiach, ako je jeho zdravotný stav, rodinná situácia, príslušnosť k skupine vrstovníkov a v neposlednom rade i v závislosti na tom, ako si rozumie so svojím učiteľom.

Učitelia by mali zadávať také úlohy, ktoré sú v súlade s osnovami a práve preberaným učivom. Ich úlohou je dbať na to, aby zadania boli jasné a dôkladne vysvetlené. V záujme maximálneho vzdelávacieho účinku by mali žiakom poskytovať okamžitú spätnú väzbu.

Rodičia by mali na domácu prípravu svojich detí len dohliadať. Musia si uvedomiť, že prvoradým zmyslom domácich úloh je učiť svoje dieťa zodpovednosti. Ak sa teda nepostarajú o to, aby dieťa úlohy riadne vypracovalo, zmeškajú tak jednu cennú lekciu. O možnosť učiť sa zodpovednosti však dieťa pripravia aj vtedy, keď mu budú tak veľmi pomáhať, že zaňho v podstate úlohy napíšu sami. Domáca príprava nie je zodpovednosť, o ktorú sa majú s dieťaťom deliť, je to výhradne jeho zodpovednosť! Úlohou rodičov je predovšetkým poskytnúť optimálne prostredie, povzbudzovať ho, príležitostne vysvetliť nejasnosť a prípadne mu na požiadanie povedať svoj názor na určitú vec.

 

Zdroj: kolektív autorov: Rozumieť deťom je niekedy zložité. Spišská Nová Ves : Pedagogicko-psychologická poradňa a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Spišská Nová Ves, 2003.

 

Spracovala: PaedDr. Tatiana Bazárová
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?