Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2015/2016 OZNÁMENIE o zápise do 1. ročníka ZŠ - 2016/2017
OZNÁMENIE o zápise do 1. ročníka ZŠ - 2016/2017 PDF Tlačiť E-mail
V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa v našej školičke uskutoční:
ZÁPIS DETÍ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Dátum: 06. apríl 2016
Miesto:Základná škola, Jamník 184,/ trieda školského klubu detí /
Zápis žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v Jamníku sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi Materskej školy, Jamník 185.
V dopoludňajších hodinách dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod vedením pedagógov ZŠ. V popoludňajších hodinách od 15,00 hod. do 17,00 hod. budú spoločné konzultácie s rodičmi ako aj hodnotenie zvládnutia testov.
Každé dieťa si prinesie pastelky a ceruzu. Na konzultácii budú zákonní zástupcovia infomovaní o zakúpení učebníc pre ich deti.
Zákonný zástupca žiaka môže požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je aj odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súčasne detského lekára. Tieto pravidlá platia aj pre dieťa, ktoré k začiatku školského roka, v ktorom má začať plniť povinnú školskú dochádzku nedovŕšilo 6 rokov a i napriek tomu má zákonný zástupca záujem, aby jeho dieťa nastúpilo do školy.
Všetky otázky budú rodičom zodpovedané počas konzultácii v popoludňajších hodinách. Zápis žiakov do 1. tried školského roka 2016/2017 trvá do 30.apríla 2016. Do školy je možné prijať i žiaka z inej obce, pokiaľ sa tak rozhodne zákonný zástupca. Škola pri zápise dieťaťa overí správnosť osobných údajov doplnených v dotazníku, preto je potrebné, aby rodič doniesol rodný list dieťaťa.
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?