Domov Oznamy Archív oznamov Archív oznamov ZŠ šk.r. 2014/2015 OZNÁMENIE o zápise žiakov do ZŠ na školský rok 2015/2016
OZNÁMENIE o zápise žiakov do ZŠ na školský rok 2015/2016 PDF Tlačiť E-mail
V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa v našej školičke uskutoční:
ZÁPIS DETÍ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
Dátum: 11. február 2015
Miesto: Základná škola, Jamník 184,/ trieda školského klubu detí /
Zápis žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v Jamníku sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi Materskej školy, Jamník 185.
V dopoludňajších hodinách dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod vedením pedagógov ZŠ. V popoludňajších hodinách od 15,00 hod. do 17,00 hod. budú spoločné konzultácie s rodičmi ako aj hodnotenie zvládnutia testov.
Každé dieťa si prinesie pastelky a ceruzu. Na konzultácii budú zákonní zástupcovia infomovaní o zakúpení učebníc pre ich deti.
Zákonný zástupca žiaka môže požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je aj odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstav a prevencie a súčasne detského lekára. Tieto pravidlá platia aj pre dieťa, ktoré k začiatku školského roka, v ktorom má začať plniť povinnú školskú dochádzku nedovŕšilo 6 rokov a i napriek tomu má zákonný zástupca záujem, aby jeho dieťa nastúpilo do školy.
Všetky otázky budú rodičom zodpovedané počas konzultácii v popoludňajších hodinách. Zápis žiakov do 1. tried školského roka 2015/2016 trvá do 15. februára 2015. Do školy je možné prijať i žiaka z inej obce, pokiaľ sa tak rozhodne zákonný zástupca.
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?