Domov O škole Rada školy
Rada školy pri Základnej škole, Jamník 184 PDF Tlačiť E-mail

Zavadská Mária,zástupca rodičov, predseda rady školy

Kavuličová Patrícia Ing.,zástupca rodičov

Slebodníková Anna , zástupca nepedagogických zamestnancov

Combová Zuzana Mgr., zástupca pedagogických zamestnancov

Radoslav Farkašovský, delegovaný zástupca Obce Jamník

Verejné stretnutia RŠ:
1. stretnutie - 14. október 2019
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z posledného stretnutia
3. Prerokovanie hodnotiacej správy o výchovno vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2018/2019
4. Prerokovanie školského poriadku školy
5. Uznesenia
6. Záver
2. stretnutie - 11. február 2020
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z posledného stretnutia
3. Hodnotenie uplynulého obdobia a očakávané aktivity v 2. polroku šk. roka 2019/2020
4. Príprava karnevalu
5. Aktuálne problémy školy - diskusia
6. Uznesenia
7. Záver
3. stretnutie - 19. marec 2020 ( dištančná forma z dôvodu opatrení ÚVZ SR )
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie školského poriadku 
3. Uznesenie
4. Záver
4. stretnutie - 18. jún 2020
1. Otvorenie
2. Počet žiakov v triedach a ŠKD
3. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení VVP šk. roka 2020/2021
4. Zmeny v iŠkVP
5. Diskusia
6. Uznesenia
7. Záver

 
Reklamný prúžok