Domov O škole Rada školy
Rada školy pri Základnej škole, Jamník 184 PDF Tlačiť E-mail

Zavadská Mária,zástupca rodičov, predseda rady školy

Kavuličová Patrícia Ing.,zástupca rodičov

Slebodníková Anna , zástupca nepedagogických zamestnancov

Combová Zuzana Mgr., zástupca pedagogických zamestnancov

Radoslav Farkašovský, delegovaný zástupca Obce Jamník

Verejné stretnutia RŠ:
1. stretnutie - 17.september 2018
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí na školský rok 2018/2019
3. Žiadosti do ŠKD
4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku
2018/2019 ( personálne, materiálne, priestorové)
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Uznesenia
8. Záver
2. stretnutie - 11. október 2018
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z posledného stretnutia
3. Prerokovanie hodnotiacej správy o výchovno vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2017/2018
4. Aktuálne problémy školy - diskusia
5. Uznesenia
6. Záver
3. stretnutie - 25. február 2019
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z posledného stretnutia
3. Hodnotenie uplynulého obdobia a očakávané aktivity v 2. polroku šk. roka 2018/2019
4. Príprava karnevalu
5. Aktuálne problémy školy - diskusia
6. Uznesenia
7. Záver
4. stretnutie - 27. marec 2019
1. Otvorenie
2. Riešenie aktuálneho problému
3. Diskusia
4. Uznesenia
5. Záve
5: stretnutie - 18. jún 2019
1. Otvorenie
2. Počet žiakov v triedach a ŠKD
3. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení VVP šk. roka 2019/2020
4. Diskusia
5. Uznesenia
6. Záver

 
Reklamný prúžok