Mesačný príspevok ŠKD - zmena! PDF Tlačiť E-mail
Vážení rodičia, obecné zastupiteľstvo OBCE JAMNÍK v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa uznieslo na Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznemu nariadeniu č. 13/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach, ktorý mení výšku sumy na čiastočnú úhradu v školskom klube detí od 1.1.2012 na 3,50 €.
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?